Day: March 14, 2021

BẠN MUỐN THAY ĐỔI 1. Loại hình công ty (trách nhiệm hữu hạn, cổ phần, doanh nghiệp tư nhân) 2. Tên công ty 3. Địa chỉ trụ sở, số điện thoại, email,… 4. Tăng hoặc giảm Vốn điều lệ 5. Thay đổi Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ sở hữu, Thành viên, Người đại diện […]